Retourneren & Omruilen

Hoewel we uiteraard hopen dat je verliefd bent op je nieuwe Jeune Premier aankoop, erkennen we dat je soms, om wat voor reden dan ook, nog wel eens van gedachten kan veranderen. Hieronder vindt je alle informatie die je nodig hebt om je artikelen te retourneren.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit houdt in dat de klant afziet van de aankoop en de goederen zelf terugstuurt naar Premiers, waarna Premiers de reeds betaalde prijs zal terugbetalen, onverminderd de aansprakelijkheid van de klant voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Premiers betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde ontvanger, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt of, in geval van dienstenovereenkomsten, de dag van sluiting van overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Premiers, via een ondubbelzinnige verklaring, (zoals schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop hij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Premiers heeft meegedeeld, terugzenden. <> 

Alle directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien de klant voor een andere wijze van levering dan de door Premiers aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, zijn alle bijkomende kosten eveneens voor rekening van de klant.

Voor zover mogelijk, verbindt de klant zich ertoe in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht de goederen terug te sturen in de originele verpakking, samen met alle toebehoren en het aankoopbewijs.

De klant draagt de volledige bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

De klant kan het herroepingsrecht onder andere niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; en
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Redenen voor een retourzending

Je mag je Jeune Premier item dat je van deze website hebt gekocht om de volgende redenen retourneren:

 

Je bent van gedachten veranderd - herroepingsrecht

Geen probleem. Van zodra de bestelling geleverd is, heb je 14 dagen tijd om je retour aan te vragen. Van zodra wij de aanvraag ontvangen hebben, is er een tweede termijn van 14 dagen waar u de tijd heeft om het artikel op te sturen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Na ontvangst van de teruggezonden artikelen zal Premiers de prijs en initiële leveringskosten aan de Klant terugbetalen. Indien de Klant voor een leveringswijze heeft gekozen die afwijkt van de goedkoopste standaardlevering zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de Klant.

Alle directe retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Voor meer informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht verwijzen wij naar onze algemene verkoopsvoorwaarden B2C.


Het artikel is defect / niet conform - wettelijke garantie

Goederen worden als defect beschouwd als ze beschadigd zijn ontvangen, of als er binnen twee jaar na aankoop een fabricagefout optreedt. Houd er rekening mee dat artikelen die beschadigd zijn als gevolg van slijtage, foutief gebruik, val-, brand- of waterschade niet als defect worden beschouwd. Indien je de goederen beschadigd hebt ontvangen (‘zichtbaar gebrek’) vraagt Jeune Premier om dit gebrek te melden samen met een foto van het gebrek en het aankoopbewijs binnen de twee maanden na de levering. Jeune Premier zal de Klant dan contacteren in verband met de kosteloze vervanging en/of herstelling van het defecte artikel. Indien er binnen de twee jaar na aankoop een fabricagefout optreedt die niet redelijkerwijze kon gekend zijn bij de levering (‘verborgen gebrek’) vraagt Jeune Premier om dit gebrek zo snel mogelijk, en minstens binnen de 2 maand na de vaststelling ervan, te melden samen met een foto van het gebrek en het aankoopbewijs. In dergelijk geval kan de Klant een beroep doen op ons garantiebeleid en zal Jeune Premier de Klant contacteren in verband met de kosteloze vervanging en/of herstelling van het defecte artikel.

De normale kosten voor het retourneren zijn in deze gevallen voor rekening van Jeune Premier.”

Voor meer informatie over de uitoefening van het wettelijk recht op garantie verwijzen wij naar onze algemene verkoopsvoorwaarden B2C.


Terugbetaling

Alle terugbetalingen gebeuren steeds met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de bestelling geplaatst werd. De geretourneerde goederen worden binnen de 14 dagen na de dag waarop de retour werd aangemeld, terugbetaald. 
Indien het artikel onvolledig, beschadigd of bevuild zou retourneren, behoudt Premiers BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen.

Retourneren

Het retourneren van een item is eenvoudigst via onze online retourdienst. Volg deze stappen.
U kan ook uw retour aanmelden via info@jeunepremier.be of via 0483.00.72.73.