ALGEMENE VOORWAARDEN B2C

JEUNE PREMIER - ALGEMENE VOORWAARDEN B2C

 

 1. VOORWERP

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes, facturen, leveringen en diensten van Premiers BV, met zetel te Vogelzangdreef 2, 8400 Oostende en ondernemingsnummer 0502.478.410 (hierna “Premiers”) aan consumenten en op alle overeenkomsten die tussen Premiers en een klant tot stand komen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden van welke aard ook.

 

Met "klant" wordt iedere consument bedoeld die goederen bestelt en/of koopt bij Premiers, via de webwinkel of op andere wijze, of die een beroep doet op de diensten van Premiers.

 

Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan Premiers alleen worden tegengeworpen, indien Premiers daartoe schriftelijk zijn toestemming heeft verleend.

 

 1. AANBOD EN AANVAARDING

 

De klant stemt in met en is gebonden door deze algemene voorwaarden door het plaatsen van een bestelling bij Premiers, via de webwinkel of op andere wijze. 

 

Indien zou blijken dat één of meer clausules niet geheel of gedeeltelijk tegenstelbaar zijn aan de klant, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

 

Premiers behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen. Premiers is slechts gebonden door een bestelling nadat Premiers de klant een schriftelijke orderbevestiging heeft verstrekt. Door het plaatsen van een bestelling verbindt de klant er zich definitief en onherroepelijk toe de bestelde goederen af te nemen. Na het plaatsen van een bestelling kan een klant deze niet meer annuleren, behoudens wat zijn recht tot herroeping betreft zoals bepaald onder artikel 10.

 

 1. PRIJZEN

 

De prijzen zijn deze aangegeven op de webshop, offerte of bestelbon, voor zover niet anders is bepaald. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW, maar exclusief vracht-, leverings-, douane- en reservatiekosten. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bevestiging door Premiers van de bestelling. Premiers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te allen tijde aan te passen.

 

 1. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 

De vermelde levertijden worden louter ter inlichting verstrekt. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De overschrijding van deze leveringstermijnen kan evenwel geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, weigering van de goederen en/of tot enige schadevergoeding verschuldigd aan de klant. Indien de klant de goederen niet heeft ontvangen binnen de 30 dagen na de bestelling, heeft de klant evenwel het recht om de overeenkomst te beëindigen indien Premiers, na uitdrukkelijk verzoek van de klant, de goederen niet levert binnen een aanvullende redelijke termijn opgegeven door de klant.

 

De goederen worden aanvaard op het ogenblik van de levering.

 

De klant is steeds verantwoordelijk voor het opgeven van een correct leveringsadres.  Premiers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of (bijkomende) kosten die het gevolg zijn van een foutief opgegeven leveringsadres.

 

De leveringskosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders vermeld op de webshop of in de offerte.

 

Premiers doet een beroep op externe vervoerders, zoals GLS, om de bestelde goederen aan de klant te leveren. De klant draagt de verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Indien de klant afwezig is op het ogenblik van de levering moet de klant de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen. 

 

De levering van de bestelde goederen komt tot stand vanaf het moment dat zij een enkele keer fysiek aan de klant of aangeduide derde ontvanger zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de klant of de door de klant aangewezen derde ontvanger, zijn de kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de klant.

 

 1. KWALITEIT VAN DE GOEDEREN - PROTEST 

 

De klant is verplicht de goederen onmiddellijk op het moment van levering te inspecteren op zichtbare gebreken. Klachten omtrent niet-conforme goederen of tekortkomingen bij de levering moeten, op straffe van verval, binnen de twee maanden na de levering bij Premiers ingediend worden via een gemotiveerd schrijven ofwel via de post op de zetel van Premiers ofwel via e-mail naar info@jeunepremier.be. De aansprakelijkheid van Premiers is in dit kader enkel beperkt tot de kosteloze reparatie of het verwisselen van de niet-conforme goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.

 

Verschillen in kleur of tint tussen de afbeeldingen of stalen en de geleverde goederen zijn onvermijdelijk en kunnen dus geen reden vormen tot weigering van de levering.

 

Na aanvaarding van de geleverde goederen of diensten is de aansprakelijkheid van Premiers, behoudens in geval van opzet of grove fout, beperkt tot eventuele verborgen gebreken conform de in artikel 9 vermelde garantie voor goederen. In ieder geval zal Premiers nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, gevolgschade en winstderving.

 

 1. BETALING

 

Bij het plaatsen van een bestelling op de webshop van Premiers dient de klant de bestelde goederen alsook de eventuele leveringskosten onmiddellijk te betalen. De goederen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling door Premiers.

 

In geval van een betaling op basis van een factuur, is de klant verplicht te betalen binnen tien (10) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn berekend tegen de Belgische wettelijke intrestvoet. Het louter verstrijken van de vervaltermijn zal gelden als ingebrekestelling overeenkomstig artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Elke betwisting van een factuur moet op schriftelijke en gemotiveerde wijze gebeuren per aangetekend schrijven naar de zetel van Premiers binnen de acht (8) dagen na ontvangst ervan.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD - RISICO-OVERGANG

 

De geleverde goederen blijven volledig eigendom van Premiers tot op het ogenblik van de volledige betaling, zelfs wanneer uitstel van betaling werd toegestaan. Premiers mag er tot op dat ogenblik vrij en zonder voorbehoud over beschikken. Het voormelde eigendomsvoorbehoud belet niet dat het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen op de klant overgaat vanaf het ogenblik dat de goederen worden geleverd.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Premiers blijft ten allen tijde de houder van alle geregistreerde en niet geregistreerde intellectuele eigendomsrechten van toepassing op de goederen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten en rechten op niet geoctrooieerde know-how. De betaling door de klant geldt slechts als vergoeding voor de geleverde goederen en kan in geen geval worden beschouwd als vergoeding voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

 

 1. GARANTIE

 

Krachtens de wetten van 21 september 2004 en 20 maart 2022betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument recht op een wettelijke garantie. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar voor een termijn van 24 maanden.

 

Premiers verzoekt zijn klanten om elk gebrek dat niet zichtbaar was en/of niet redelijkerwijze gekend kon zijn bij de levering (‘verborgen gebrek’), zo snel mogelijk te melden na de vaststelling ervan. Verborgen gebreken kunnen slechts tot garantie aanleiding geven indien het verzoek tot garantie binnen de twee (2) maanden nadat de klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken wordt ingediend via brief of e-mail aan Premiers met het aankoopbewijs in bijlage. Nadien vervalt elk recht op herstelling, vervanging of eventuele vergoeding. Een eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen nooit overschrijden.

 

Premiers is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van (i) het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de geleverde goederen, (ii) val-, brand- of waterschade, (iii) overmacht, (iv) de fout, opzet of nalatigheid van de klant of een derde.

 

De wettelijke garantie is in elk geval beperkt tot de kosteloze reparatie of vervanging van de goederen, met uitsluiting van onder meer indirecte schade, immateriële schade, retour- en verzendkosten, zonder dat de klant, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

 1. HERROEPINGSRECHT

 

De bepalingen van dit artikel 10 gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen op de webshop van Premiers aankopen of op enige andere wijze een “overeenkomst op afstand” sluiten met Premiers, zoals gedefinieerd in artikel I.8.15° van het Wetboek Economisch Recht.

 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit houdt in dat de klant afziet van de aankoop en de goederen zelf terugstuurt naar Premiers, waarna Premiers de reeds betaalde prijs (inclusief desgevallend de oorspronkelijke leveringskosten) zal terugbetalen, onverminderd de aansprakelijkheid van de klant voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Premiers betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.

 

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde ontvanger, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt of, in geval van dienstenovereenkomsten, de dag van sluiting van overeenkomst.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Premiers, via een ondubbelzinnige verklaring, (zoals schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop hij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Premiers heeft meegedeeld, terugzenden.

 

Alle directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien de klant voor een andere wijze van levering dan de door Premiers aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, zijn alle bijkomende kosten eveneens voor rekening van de klant.

 

Voor zover mogelijk, verbindt de klant zich ertoe in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht de goederen terug te sturen in de originele verpakking, samen met alle toebehoren en het aankoopbewijs.

 

De klant draagt de volledige bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

 

De klant kan het herroepingsrecht onder andere niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; en
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

 1. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

 

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Oostende bevoegd, tenzij Premiers de bevoegde rechtbank kiest op grond van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.

 

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Premiers en de klant, ongeacht die contractueel of buiten-contractueel zijn.